กลุ่มกลอนล็อค-สลักล็อค

หูช้างลีลาบาง(ชุบซิ้งค์)

กลุ่มกลอนล็อค-สลักล็อค

หูช้างลีลาหนา(ชุบซิ้งค์)

กลุ่มกลอนล็อค-สลักล็อค

หูช้างเล็กสุด(ชุบซิ้งค์)

กลุ่มกลอนล็อค-สลักล็อค

หูช้างเล็กเว้า(ชุบซิ้งค์)

กลุ่มกลอนล็อค-สลักล็อค

หูช้างใหญ่บาง(ชุบซิ้งค์)

กลุ่มกลอนล็อค-สลักล็อค

หูช้างใหญ่หนา(ชุบซิ้งค์)

กลุ่มกลอนล็อค-สลักล็อค

หูช้างไซร์พิเศษ(ชุบซิ้งค์)