กลุ่มกลอนล็อค-สลักล็อค

หูช้างลีลาบาง(เหล็กดำ)

กลุ่มกลอนล็อค-สลักล็อค

หูช้างลีลาหนา(เหล็กดำ)

กลุ่มกลอนล็อค-สลักล็อค

หูช้างเล็กสุด(เหล็กดำ)

กลุ่มกลอนล็อค-สลักล็อค

หูช้างเล็กเว้า(เหล็กดำ)

กลุ่มกลอนล็อค-สลักล็อค

หูช้างใหญ่บาง(เหล็กดำ)

กลุ่มกลอนล็อค-สลักล็อค

หูช้างใหญ่หนา(เหล็กดำ)

กลุ่มกลอนล็อค-สลักล็อค

หูช้างไซร์พิเศษ(เหล็กดำ)