ล้อบอลกลมชุดขาแป้น

รหัส 83-001 (ขนาด 1.1/2″)

รหัส 83-002 (ขนาด 2″)